DC/DC转换器

涵盖各种降压工作方式的完备产品,
拥有各电子电器领域丰富的销售实绩,
实现产品的节能高效,
请务必选择罗姆的DC/DC转换器。

罗姆具有代表性的DC/DC转换器产品阵容
Method Item CH PKG Input Voltage Iout Frequency Feed Back Voltage 轻负载模式

非同步整流

Chopper type

BD9E151NUX 1ch VSON008X
2030
6.0~28.0V 1.2A 0.6MHz 1.0V±1.0% -
BD9G101G 1ch SOT-23-6 6.0~42.0V 0.5A 1.5MHz 0.75V±1.5% -

同步整流

Current Mode type

BD9E302EFJ 1ch HTSOP-J8 7.0~36.0V 2.5A 1.0MHZ 1.0V±2.0%
BD9E102FJ 1ch SOP-J8 7.0~24.0V 1.0A 0.57MHZ 0.8V±2.0%
BD9E300EFJ 1ch HTSOP-J8 7.0~36.0V 2.5A 1.0MHZ 1.0V±2.0% -
BD9C301FJ 1ch HTSOP-J8 4.5~18.0V 3.0A 0.5MHZ 0.8V±1.0% -
BD9C401EFJ 1ch HTSOP-J8 4.5~18.0V 4.0A 0.5MHZ 0.8V±1.0% -
BD9A300MUV 1ch VQFN016 2.7~5.5V 3.0A 1.0MHZ 0.8V±1.0%
BD9A600MUV 1ch VQFN016 2.7~5.5V 6.0A 1.0MHZ 0.8V±1.0%

同步整流

Constant On Mode type

BD9D320EFJ 1ch HTSOP-J8 4.5~18.0V 3.0A 0.7MHZ 0.765V±1.5% -
BD9D321EFJ 1ch HTSOP-J8 4.5~18.0V 3.0A 0.7MHZ 0.765V±1.5%
BD9B300MUV 1ch VQFN016 2.7~5.5V 3.0A 2.0MHZ 0.8V±1.0%
BD9B600MUV 1ch VQFN016 2.7~5.5V 6.0A 2.0MHZ 0.8V±1.0%

内置MOSFET 1ch降压DC/DC转换器

2.3 2.5 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.0 7.0 7.5 14 15 18 28 32 42 56 76
 
SW Freq.
(MHz)
VOUT (V) Package
10
BD9DA20MUV 20V Adj.SS
BD9BA00MUV PGD, Adj.SS, Deep-SLLM, Selectable Frequency
0.7
1.0 / 2.0
BD9DA20MUV
0.8 to (VIN×0.8)
T.B.D. (QFN)
T.B.D. (QFN)
8.0
BD9F800MUV 28V 30V
BD9D820MUV 20V Adj.SS
0.57
0.7
BD9F800MUV
BD9D820MUV
T.B.D. (QFN)
T.B.D. (QFN)
6.0
BD9F600MUV 28V 30V
BD95500MUV 24V PGD, Adj.SS
BD9D621MUV 20V Adj.SS
BD9D621EFJ 20V Adj.SS
BD95861MUV 20V PGD
BD9A600MUV PGD, Adj.SS
BD9B600MUV PGD, Adj.SS, Deep-SLLM, Selectable Frequency
0.57
0.2 to 1.0
0.7
0.7
0.5
0.5 to 0.8
1.0
1.0 / 2.0
BD9F600MUV
0.7 to 5.0
BD9D621MUV
BD9D621EFJ
BD9D820MUV
0.8 to 5.5
0.8 to (VIN×0.7)
0.8 to (VIN×0.8)
T.B.D. (QFN)
VQFN040V6060
T.B.D. (QFN)
HTSOP-J8
HTSOP-J8
VQFN024V4040
VQFN016V3030
VQFN016V3030
5.0
BD9D521MUV 20V Adj.SS
BD9D521EFJ 20V Adj.SS
BD91364AMUV PGD, Adj.SS, Remote sense, THIN Package 0.5mm
BD9B500MUV PGD, Adj.SS, Deep-SLLM, Selectable Frequency
BD9A500MUV PGD, Adj.SS
0.7
0.7
0.5
1.7
1.0 / 2.0
1.0
BD9D521MUV
BD9D521EFJ
BD9C501EFJ
0.8 to (VIN×0.8)
0.8 to (VIN×0.8)
0.8 to (VIN×0.7)
T.B.D. (QFN)
HTSOP-J8
HTSOP-J8
VQFN020U4040M
T.B.D. (QFN)
VQFN016V3030
4.8
BD91363AMUV 3bit VID
1.5
0.9 to 3.3 *1
VQFN020V4040
4.0
BD95514MUV 30V PGD, Adj.SS
BD9327EFJ 4.75V 20V Adj.SS
BD9B400MUV PGD, Adj.SS, Deep-SLLM, Selectable Frequency
BD9A400MUV PGD, Adj.SS
BD91361MUV 2bit VID
0.2 to 1.0
0.5
0.38
0.5 to 0.8
1.0 / 2.0
1.0
1.0
1.0
0.7 to 5.0
BD9C401EFJ
0.8 to (VIN×0.7)
0.8 to 5.5
0.8 to (VIN×0.8)
0.8 to (VIN×0.7)
0.8 to 3.3 *1
0.8 to 3.3 *1
VQFN032V5050
HTSOP-J8
HTSOP-J8
VQFN016V3030
VQFN016V3030
VQFN016V3030
VQFN020V4040
VQFN020V4040
3.0
BD9G301EFJ 40V 45V
BD9F321EFJ 28V 30V Adj.SS
BD9D320EFJ 20V Adj.SS
BD9D321EFJ 20V Adj.SS
BD95831MUV PGOOD
BD9C301FJ-LB 20V
BD9329AEFJ 4.2V 20V Adj.SS
BD1484EFJ 4.2V 20V Adj.SS
BD9326EFJ 4.75V 20V Adj.SS
BD9B300MUV PGD, Adj.SS, Deep-SLLM, Selectable Frequency
BD9A301MUV-LB PGOOD
BD9A300MUV PGOOD
0.3
0.3
0.7
0.7
0.5 to 0.8
0.5
0.5
0.38
0.38
0.38
0.75
1.0
1.0
1.0 / 2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 to (VIN×0.7)
BD9F321EFJ
BD9D320EFJ
BD9D321EFJ
0.8 to 5.5
BD9C301FJ-LB
BD9C301FJ
0.9 to (VIN×0.7)
0.925
0.9 to (VIN×0.7)
1.0 to (VIN×0.85)
3.3
1.0 to 2.5 *1
0.8 to (VIN×0.8)
0.8 to (VIN×0.7)
0.8 to (VIN×0.7)
0.8 to 3.3 *1
0.8 to 2.5 *1
0.8 to 3.3 *1
HTSOP-J8
HTSOP-J8
HTSOP-J8
HTSOP-J8
VQFN016V3030
SOP-J8
SOP-J8
HTSOP-J8
HTSOP-J8
HTSOP-J8
HTSOP-J8
VQFN020V4040
HTSOP-J8
VQFN016V3030
VQFN016V3030
VQFN016V3030
VQFN016V3030
VQFN020V4040
VQFN020V4040
2.5
BD9E301EFJ-LB 36V 40V
BD9E300EFJ-LB 36V 40V
0.57
1.0
BD9E301EFJ-LB
BD9E300EFJ-LB
HTSOP-J8
HTSOP-J8
2.0
BD9328EFJ 4.2V 20V Adj.SS
BD1482EFJ 4.2V 20V Adj.SS
BD9B200MUV PGD, Deep-SLLM, Selectable Frequency
BD91370MUV
0.38
0.38
0.38
0.5
0.5 to 0.8
1.0
1.0
1.0
1.0 / 2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9 to (VIN×0.7)
0.923
0.9 to (VIN×0.7)
2.5 to 6.0 *1
0.8 to 5.5
3.3
3.3
1.0 to 2.5
0.8 to (VIN×0.8)
1.0 to 2.5 *1
1.0 to 2.5 *1
1.0 to 2.5 *1
0.8 to 3.3 *1
HTSOP-J8
HTSOP-J8
SOP-J8
VQFN020V4040
VQFN016V3030
SON008V5060
SON008V5060
SON008V5060
VQFN016V3030
HTSOP-J8
SON008V5060
BD9130EFJ/NV
VQFN020V4040
1.5
1.0
1.0
1.23
1.175
VSON008X2030
VSON008X2030
1.2
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 to (VIN×0.7)
1.2 to 12
1.0 to 1.8
1.0 to 1.8
0.85 to 1.2
VSON008X2030
HSON8
MSOP8
HSON8
VQFN016V3030
1.0
BD9E100FJ-LB 36V 40V
BD9E101FJ-LB 36V 40V
BU90005GWZ 100%Duty
BD9B100MUV PGD, Deep-SLLM, Selectable Frequency
BD9A101MUV-LB PGD, Adj.SS
BD9A100MUV PGD, Adj.SS
1.0
0.57
0.57
1.5
6.0
4.0
5.4
6.0
6.0
4.0
1.0 / 2.0
1.0
1.0
BD9E100FJ-LB
BD9E101FJ-LB
BD9E102FJ
1.2 to 12
3.3
1.2
1.8
2.5
3.0
1.25
0.8 to (VIN×0.8)
0.8 to (VIN×0.7)
0.8 to (VIN×0.7)
SOP-J8
SOP-J8
SOP-J8
HSON8
UCSP35L1
UCSP35L1
UCSP35L1
UCSP35L1
UCSP35L1
UCSP35L1
VQFN016V3030
VQFN016V3030
VQFN016V3030
0.9
1.0
1.0
3.3
3.3
MSOP8
MSOP8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.3
1.24
1.0 to 2.5
1.0 to 2.5
1.2
1.0 to 1.5
MSOP8
MSOP8
HSON8
HSON8
MSOP8
HSON8
0.6
BU9B001G DS: Available Deep-SLLM
BD9161FVM 100%Duty
1.2
1.0
2.5
1.0 to 3.3
SSOP6
MSON8
0.5
BD9G101G 45V
1.5
BD9G101G
SSOP6
0.3
1.0
1.0 to 2.0
VCSP50L2

内置MOSFET 2ch降压DC/DC转换器

2.3 2.5 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.0 7.0 7.5 14 15 18 28 32 42 56 76
 
SW Freq.
(MHz)
VOUT (V) Package
3.0
BD93291EFJ 8V 26V 30VCh1: 3.0A / Ch2: 2.0A
BD95830MUV Ch1: 3.0A / Ch2: 3.0A
BD91362MUV I2C I/F, Ch1: 3.0A / Ch2: 1.0A
0.3 to 0.6
0.4 to 0.8
1.0
BD93291EFJ
BD95830MUV
BD91362MUV
HTSOP-J8
VQFN032V5050
VQFN024V4040
1.5
BD9153MUV              LDO controller, Voltage detector, Ch1: 1.5A / Ch2: 1.5A
BD9150MUV  Ch1: 1.5A / Ch2: 1.5A
BD9152MUV  Ch1: 1.5A / Ch2: 1.5A
1.0
1.5
1.0
BD9153MUV
BD9150MUV
BD9152MUV
VQFN024V4040
VQFN020V4040
VQFN020V4040
0.8
BD9151MUV 2.8V PGD, Voltage detector, High-side controller, Ch1: 0.4A / Ch2: 0.8A
1.0
BD9151MUV
VQFN020V4040
0.4
BD91501MUV 2.55V 100% duty, Ch1: 0.4A / Ch2: 0.3A
1.65
BD91501MUV
VQFN016V3030

电源模块(1ch降压DC/DC转换器)

2.3 2.5 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.0 7.0 7.5 14 15 18 28 32 42 56 76
 
SW Freq.
(MHz)
VOUT (V) Package
1.0
BP5291-12 30V
BP5291-18,-33,-50 30V
BP5290-1 36V 40V
BP5290-18,-33,-50 8V 36V 40V
0.57
0.57
0.3
0.3
12
1.8, 3.3, 5.0
12
1.8, 3.3, 5.0
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.5
1.5
1.5
15
13
12
9.0
3.3, 5.0
5.0
3.3
1.8, 2.5
SIP3
SIP3
SIP3
SIP3
SIP3
SIP3
SIP3
SIP3
0.5
0.19
0.19
12
5
SIP9
SIP9